Statut

 

Capitolul 1.
Dispoziții generale

Art. 1

„Uniunea Salvați Basarabia” (USB) este un partid politic, organizat în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale Legii nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice, constituit în prin asocierea benevolă a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în baza comunității de concepții, idealuri și obiective și care, prin activități comune și conform principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea și realizarea voinței lor politice. Forma organizatorico–juridică a USB este partid politic.

Art. 2

Activitatea USB se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea normelor Constituției Republicii Moldova, ale Legii nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice, precum și în conformitate cu prevederile prezentului Statut, ale regulamentelor și actelor adoptate pe baza și pentru aplicarea acestuia.

Art. 3

Denumirea integrală a partidului este Partidul Politic „Uniunea Salvați Basarabia”. Denumirea prescurtată a partidului este ,,USB”. Denumirea în limba engleză a partidului este Political Party „Save Basarabia Union”.

Art. 4

(1) Simbolul permanent al partidului reprezintă un pătrat de culoare bleumarin, fără latura stângă, în care este încadrat acronimul USB sub o cheie de culoare stacojie. Simbolul permanent sub formă grafică, alb-negru și color, este redat în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului Statut.

(2) Culorile partidului sunt: stacojiu (C0M80Y100K0) și bleumarin (C100M70Y0K0).

(3) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent, cu excepția cazului în care Biroul Politic decide folosirea unui semn electoral diferit de semnul permanent.

(4) Drapelul USB este de culoare bleumarin, având în mijloc simbolul permanent, cu cheie de culoare stacojie și celelalte elemente de culoare albă, cu inscripția „Uniunea Salvați Basarabia” de culoare albă cu font Helvetica, sub simbolul permanent.

(5) Consiliul Republican poate modifica, între Congrese, semnul permanent și culorile USB, în condițiile legii.

Art. 5

(1)USB este persoană juridică, dispune de patrimoniu, ștampilă, antet, cont bancar.

(2) USB este organizată după principiul de organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Organizațiile teritoriale ale partidului nu sunt persoane juridice.

(3) Adresa juridică a USB este: str. Toma Ciorbă, 32/1, ap. 21, mun. Chișinău, Republica Moldova. Adresa juridică poate fi schimbată prin decizia Biroului Politic.

Art. 6

Statutul USB conține principii și norme obligatorii pentru toate organizațiile teritoriale și toți membrii partidului. Statutul poate fi modificat numai de Congres, cu derogările prevăzute de Statut.

 

CAPITOLUL 2.
Scopul și obiectivele USB

 

Art. 7

(1) Viziunea politică a USB este Reunirea Republicii Moldova cu România. USB este un partid unionist, care crede că obiectivele cele mai importante ale cetățenilor Republicii Moldova — libertate, demnitate, prosperitate, securitate — pot fi atinse prin Reunirea cu România, patria tuturor românilor.

(2) Reunirea nu este nici de stânga nici de dreapta. Odată realizată, ea va conferi, în mod egal, avantaje și electoratului „de dreapta” și electoratului „de stânga” din republică.

(3) USB este împotriva oricărui viziuni reducționiste care asociază Reunirea cu „partidele «de dreapta»” sau cu „electoratul «pro-românesc»”. Reunirea se adresează tuturor și este pentru fiecare în parte. Aparent paradoxal, dar cei care vor beneficia cel mai mult în urma Reunirii sunt tocmai cea care astăzi constituie electorate așa zis „de stânga” din republică.

(4) Ca partid cu viziune unionistă, USB se va adresa, deopotrivă, prin discursuri specifice, ambelor tipuri de electorate, respectiv tuturor cetățenilor R. Moldova, indiferent de limba vorbită sau orientarea politică.

 

(5) În termeni ideologici, doctrina USB pivotează în jurul a trei repere fundamentale:

 

 • identitatea (apartenența etno-lingvistică la Națiunea Română);
 • familia (familia tradițională);
 • credința (credința creștin ortodoxă).

Adeziunea la aceste valori nu înseamnă în niciun caz intoleranță sau negarea drepturilor fundamentale ale omului.

Art. 8

 

În conformitate cu Programul său politic, USB își propune următoarele obiective politice prioritare:

 

 • apartenența Republicii Moldova la spațiul euroatlantic prin integrarea în UE și NATO, obiective care mai pot fi astăzi realizate prin Reunirea cu România;
 • dezvoltarea Republicii Moldova pe baza economiei de piață și a democrației pluraliste;
 • dezvoltarea societății pe baza principiilor sociale echitabile, prin promovarea integrității, meritocrației și a competenței în societate;
 • combaterea corupției și sporirea sancțiunilor pentru risipa banului public;
 • promovarea egalității de șanse și a drepturilor omului;
 • un proiect național pentru aducerea infrastructurii la nivel european și a conectării cu România;
 • o administrație publică eficientă care implică activ cetățeanul în procesul de luare a deciziilor;
 • o competiție economică echitabilă, care să asigure în final creșterea substanțială a calității vieții cetățenilor Republicii Moldova;
 • o administrație publică transparentă și o justiție independentă, eficientă și predictibilă, care să asigure respectarea legii;
 • un sistem educațional de calitate, care formează competențe în acord cu necesitățile vieții sociale și ale pieței muncii;
 • o dezvoltare echilibrată a localităților și o dezvoltare socio-economică durabilă ce respectă și valorifică protecția mediului înconjurător, în concordanță cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;
 • programe eficiente de protecție socială, un sistem sanitar public care să își eficientizeze resursele și care să garanteze un act medical de calitate, cu respectarea drepturilor pacienților;
 • respectarea și promovarea drepturilor și libertăților prevăzute în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și jurisprudența CEDO;
 • un sector cultural dinamic, creșterea gradului de acces la cultură și protejarea patrimoniului cultural, valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare sustenabilă strategică;
 • susținerea activă a intereselor legitime ale cetățenilor Republicii Moldova din afara granițelor.

Art. 9

 

În realizarea obiectivelor sale, USB:

 

 • participă la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale și referendumuri de orice nivel;
 • acționează prin reprezentanții săi în Parlament, Guvern, autorități ale administrației publice centrale și locale, orice alte instituții și organisme în care partidul este reprezentat;
 • comunică și cooperează permanent cu partidele politice democratice, reprezentanții cultelor, diaspora, sindicatele, asociațiile obștești, cu structurile societății civile și cu mediul de afaceri, prin încurajarea dezbaterilor și a schimbului de idei;
 • editează și difuzează publicații sau alte materiale proprii;
 • organizează acțiuni de formare în politică și administrație, culturale, sportive și de recreere;
 • colaborează cu partide politice democratice la nivel internațional.

 

CAPITOLUL 3.
Membrii USB

 

Art. 10

(1) USB este constituită din persoane care aderă liber la Statutul, Programul și celelalte documente ale partidului și care vor să contribuie la promovarea și aplicarea acestora în practică, devenind membri ai USB.

(2) Poate fi membru al USB, fără discriminare, orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu deplină, care, potrivit normelor legale, are drept de vot și căruia nu îi este interzis prin lege să dețină calitatea de membru de partid.

(3) Procedura de admitere a membrilor se face în baza Regulamentului de Admitere a Membrilor elaborat de Biroul Politic.

Art. 11

 

Nu poate fi membru al USB cetățeanul:

 

 • condamnat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, la interzicerea asocierii politice sau la pierderea drepturilor politice și cetățenești;
 • condamnat printr-o sentință penală definitivă și irevocabilă pentru fapte de corupție;
 • care a săvârșit grave abuzuri sau nereguli în funcții publice sau politice;
 • care a ocupat funcții politice de conducere în Partidul Comunist al Uniunii Sovietice sau al RSSM.

Art. 12

(1) Dobândirea calității de membru se face în temeiul hotărârii de validare a Biroului Politic Local, pe baza unei cereri de adeziune, adresate președintelui organizației locale/teritoriale în raza căreia domiciliază, își are reședința, își desfășoară activitatea sau dorește să activeze solicitantul.

(2) Cetățenii cu domiciliul sau reședința în străinătate pot cere înscrierea în organizația USB Diaspora.

(3) Președintele organizației locale sau, după caz, președintele organizației teritoriale, verifică datele din cerere și constată întrunirea de către solicitant a condițiilor legale și statutare pentru a dobândi calitatea de membru al USB.

(4) Cererea candidatului care întrunește cerințele legale de obținere a calității de membru se examinează în ședința imediat următoare a Biroului Permanent al organizației locale/teritoriale.

(5) Hotărârea privind acceptarea sau respingerea cererii solicitantului se consemnează în procesul-verbal al ședinței Biroului Permanent al organizației locale/teritoriale. Decizia de acceptare este comunicată Secretariatului General al USB pentru includerea persoanei în Registrul republican de evidență a membrilor USB.

(6) În cazul în care solicitantul nu întrunește cerințele sau cererea este respinsă de către Biroul Permanent al organizației locale/teritoriale, președintele organizației locale/teritoriale va restitui cererea.

(7) Orice solicitant poate să conteste la Biroul Permanent Teritorial sau, după caz, la Biroul Politic, decizie de respingere a calității de membru. Contestația va fi examinată în ședința imediat următoare a organului sesizat.

(8) Atestarea calității de membru al USB se face prin eliberarea legitimației de membru, semnată de Președintele USB.

Art. 13

(1)Calitatea de membru al USB se pierde prin renunțare, anulare, excludere, înscriere în alt partid, încetare a activității USB. Încetarea calității de membru are ca efect și revocarea de drept din funcțiile ocupate în cadrul USB.

(2) Renunțarea se face în baza și la data depunerii unei cereri, în formă scrisă, către organizația locală/teritorială din care face parte membrul.

(3) Anularea calității de membru are loc în caz de deces, precum și în situațiile în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru al USB, persoana se afla în una din situațiile prevăzute la art. 12 din prezentul Statut.

(4) Excluderea se hotărăște în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul Statut.

Art. 14

(1) Un membru își desfășoară activitatea într-o singură organizație locală sau în USB Diaspora. Un membru poate solicita transferul într-o altă organizație locală, prin notificări scrise, adresate celor două organizații.

(2) Membrii USB sunt înscriși în Registrul de evidență a membrilor USB al fiecărei organizații locale/teritoriale, ținut de secretarul organizației locale/teritoriale.

(3) La nivel central, Secretariatul General al USB ține Registrul republican de evidență a membrilor USB — bază de date organizată în format electronic, care cuprinde date relevante despre toți membrii USB.

(4) Pentru merite deosebite în promovarea politicilor naționale, Consiliul Republican poate atribui demnitatea de membru de onoare al USB.

Art. 15

(1) Fără discriminări sau privilegii, membrii USB au următoarele drepturi:

 

 • să își exprime liber opiniile în cadrul tuturor forurilor din interiorul partidului cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor de conducere ale acestuia și a reprezentanților partidului în funcții numite sau alese;
  • să fie informați la timp și în mod transparent cu privire la activitatea organismelor de conducere ale partidului și a reprezentanților partidului în autoritățile publice;
  • să propună candidați, să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și de control ale partidului;
  • să aibă inițiative politice și posibilitatea de a le exprima și de a le supune dezbaterii organelor de conducere ale partidului;
 • să participe la programe de formare politică, conferințe, congrese, seminare și alte manifestări;
 • să fie propuși și promovați în funcții publice și politice, în calitate de candidați la funcții elective sau executive în cadrul autorităților publice locale și centrale pe listele electorale ale USB;
 • să beneficieze gratuit de consultații politice, juridice, economice și de alt ajutor din partea subdiviziunilor respective ale partidului și ale conducerii acestuia;
 • să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziția sa în organismele acestuia, dar numai în interesul partidului;
 • să facă donații benevole;
 • să renunțe/suspende calitatea de membru în modul și condițiile stabilite de prezentul Statut.

(2) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale și statutare, este interzisă și atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.

Art. 16

 

Fără discriminări sau privilegii, membrii USB au următoarele obligații:

 

 • să respecte Constituția și legile, să respecte Statutul și regulamentele partidului, normele de integritate și morale și Codul de etică al USB;
 • să cunoască Programul partidului și să contribuie la înfăptuirea acestuia;
 • să nu întreprindă acțiuni în contradicție cu obiectivele politice ale USB;
 • să nu prejudicieze, prin luări de poziție publice, interesele legitime ale USB și ale membrilor săi;
 • să pună în practică, cu bună-credință și responsabilitate, toate hotărârile și deciziile organelor de conducere ale partidului;
 • să participe cu bună-credință la activitatea organizațiilor din care fac parte sau a organelor de conducere în care au fost aleși;
 • să exercite cu onestitate atribuțiile care derivă din funcțiile politice, publice sau de conducere în care au fost desemnați sau aleși;
 • să plătească cotizația de membru.

Art. 17

 

(1) Membrilor USB le pot fi aplicate următoarele sancțiuni:

 

 • avertisment;
 • suspendare pe un anumit termen a unor drepturi în interiorul partidului;
 • revocare/demitere din funcția ocupată în structura partidului;
 • retragerea sprijinului politic pentru funcții dobândite prin susținerea partidului;
 • excluderea din partid.

(2) Hotărârile de aplicare a sancțiunilor se vor comunica în scris membrului de partid sancționat.

Art. 18

 

(1) Se consideră abateri disciplinare:

 

 1. neparticiparea repetată și nemotivată la ședințele și activitățile organizației din care face parte;
 2. acțiunea neglijentă în exercitarea responsabilităților asumate în cadrul partidului, refuzul nejustificat de a participa la campaniile electorale ale partidului sau refuzul nejustificat de a promova și susține măsurile adoptate de organele de conducere ale partidului;
 3. încălcarea sau limitarea drepturilor altor membri ai partidului, prevăzute de prezentul Statut;
 4. neîndeplinirea sarcinilor asumate sau nesubordonarea față de organul de conducere al organizației;
 5. refuzul nemotivat de a plăti cotizația de membru;
 6. încălcarea gravă, în mod intenționat, a prevederilor Statutului, Regulamentelor de funcționare, ale altor acte normative interne ale partidului;
 7. încălcarea deciziilor și hotărârilor organelor de conducere ale partidului dacă, prin aceasta, a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice importante;
 8. condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate ori interzicerea exercitării drepturilor politice prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
 9. comportamentul public indecent, declarații publice jignitoare sau orice te forme de comportament public care încalcă legislația în vigoare și prejudiciază grav credibilitatea partidului;
 10. activitatea în folosul altor partide și organizații social-politice;
 11. alte abateri, dacă au fost prejudiciate interesele partidului sau ale societății, constatate de către organele centrale de conducere.

(2) Sancționarea pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se aplică prin Hotărârea Biroului Permanent Local/Teritorial la propunerea președintelui organizației locale/teritoriale sau a unui membru al Biroului Politic Teritorial, în cadrul unei ședințe la care este invitat și membrul acuzat, pentru a da explicații și a prezenta propriile motive și argumente. În caz de refuz de a se prezenta sau al absenței nemotivate, hotărârea cu privire la sancționarea disciplinară va fi examinată în lipsa membrului.

 

(3)Sancțiunea excluderii din partid se aplică pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. f)-k) de către:

 

 • președintele organizației locale/teritoriale, în baza Hotărârii aprobate de către Biroul Permanent Local/Teritorial, pentru membrii organizației locale și respectiv teritoriale în privința membrilor care nu ocupă funcții la niciun nivel, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite;
 • Biroul Permanent Teritorial și, respectiv, Biroul Politic, în baza Hotărârii aprobate de către aceste organe în privința membrilor care exercită funcții în organele de conducere ale partidului la nivel local și teritorial;
 • Biroul Politic la propunerea Președintelui USB, vicepreședinților sau Secretarului General, în privința membrilor Consiliului Teritorial, ai Biroului Permanent Teritorial și pentru președinții organizațiilor teritoriale;
 • Consiliul Republican la propunerea Președintelui partidului în privința vicepreședinților partidului, Secretarului General și membrilor Biroului Politic;
 • Congresul Republican în privința Președintelui.

(4) Hotărârea de excludere se adoptă cu votul majorității membrilor organului ce decide excluderea și se comunică celui sancționat.

(5) Hotărârea cu privire la sancționarea disciplinară se va comunica în termen de 5 zile de la data adoptării și poate fi contestată de către membrul sancționat la Comisia Republicană de Etică și Disciplină a partidului în termen de 15 zile din momentul comunicării.

 

CAPITOLUL 4.
Organizarea USB

 

Art. 19

USB este organizată și funcționează după principiul de organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova și cuprinde:

 

 • Organizații locale (ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi și ale sectoarelor municipiului Chișinău);
 • Organizații teritoriale (ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul doi);
 • Organizații republicane;
 • USB Diaspora.

Art. 20

 

(1) Organele de conducere ale USB la nivel local sunt:

 

 1. Adunarea Generală;
 2. Biroul Permanent Local;
 3. Președintele organizației locale;
 4. Vicepreședintele organizației locale — dacă numărul membrilor în organizația respectivă este mai mare de 50.

 

(2) Organele de conducere ale USB la nivel teritorial sunt:

 

 1. Conferința;
 2. Consiliul Teritorial;
 3. Biroul Permanent Teritorial;
 4. Președintele organizației teritoriale.

 

 (3) Organele de conducere ale USB la nivel republican sunt:

 

 1. Congresul;
 2. Consiliul Republican;
 3. Biroul Politic;
 4. Președintele USB.

 

(4) Organele de conducere ale USB Diaspora sunt:

 

 1. Conferința USB Diaspora;
 2. Consiliul USB Diaspora;
 3. Biroul Permanent USB Diaspora;
 4. Președintele USB Diaspora.

 

Secțiunea 1.
Organizarea la nivel local

Art. 21

(1) Pe teritoriul fiecărui sat, comună, oraș, sector al mun. Chișinău, municipiu (cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți), se constituie câte o organizație locală formată din totalitatea membrilor de partid, conform prezentului Statut.

(2) Organizația locală are, în principal, atribuții executive privind legătura directă constantă cu cetățenii și desfășurarea în condiții optime a campaniilor de atragere de noi membri, precum și a campaniei electorale și a alegerilor din localitatea respectivă.

(3) Pentru a fi constituită, organizația locală trebuie să aibă cel puțin 5 membri.

(4) Constituirea organizației Locale, precum și alegerea organelor de conducere ale acesteia, se validează de către Biroul Permanent al organizației teritoriale.

Art. 22

(1) Organul suprem al organizației locale este Adunarea Generală.

(2) Adunarea Generală se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decât o dată pe an, de către Biroul Permanent Local, Biroul Permanent Teritorial sau din proprie inițiativă, la cererea a 1/3 din numărul membrilor organizației.

(3) Adunarea Generală este deliberativă dacă la aceasta participă majoritatea membrilor organizației sau 1/3 la convocarea repetată.

(4) Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul majorității celor prezenți.

(5) Hotărârea privind alegerea Președintelui se adoptă cu votul majorității membrilor organizației locale.

(6) Procesele-verbale ale Adunării Generale a organizației locale, precum și hotărârile adoptate de aceasta, sunt semnate de Președintele organizației locale.

Art. 23

 

Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 

 • decide constituirea organizației
 • alege pentru o perioadă de patru ani președintele, vicepreședinții și secretarul coordonator și îi revocă;
 • alege pentru o perioadă de patru ani membrii Biroului Permanent Local și îi revocă;
 • stabilește strategia politică locală, măsurile necesare realizării programului și a strategiei partidului;
 • analizează activitatea desfășurată de organele de conducere alese, precum și a membrilor aleși sau numiți în administrația publică locală, și aprobă programele de activitate ale acestora;
 • dezbate și aprobă raportul de gestiune;
 • aprobă listele de candidați pentru alegerile locale (primari și consilieri locali), propuse de către Biroul Permanent Local;
 • alege delegații la Conferința Teritorială a partidului;
 • examinează și ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce țin de activitatea organizației locale.

Art. 24

(1) Biroul Permanent Local reprezintă organul executiv local al USB care organizează activitatea curentă a organizațiilor în perioada dintre Adunările Generale.

(2) Biroul Permanent Local este compus din cel puțin 3 membri, numărul de membri fiind stabilit de Adunarea Generală.

(3) Președintele și vicepreședinții organizației locale sunt membri de drept ai Biroului Permanent Local.

(4) Președintele organizației locale de tineret, organizației locale de femei, și consilierii aleși la nivel local sunt membri de drept ai Biroului Permanent Local.

(5) Biroul Permanent Local este convocat lunar sau ori de câte ori este nevoie de către președintele organizației locale, teritoriale, sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi.

(6) Ședințele Biroului Permanent Local sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor săi.

(7) La ședințele Biroului Permanent Local pot participa și alți membri ai organizației, cu acceptul majorității membrilor Biroului Permanent Local.

Art. 25

 

Biroul Permanent Local are următoarele atribuții:

 

 1. planifică, conduce, coordonează activitatea organizației locale în intervalul dintre Adunările Generale;
 2. convoacă Adunarea Generală și organizează desfășurarea acesteia;
 3. acordă sprijinul politic pentru ca un membru al organizației locale să obțină o funcție publică la nivel local;
 4. pregătește selecția de candidați, întocmește și propune Adunării Generale spre aprobare listele de candidați pentru alegerile locale (primari și consilieri locali), apoi le transmite Biroului Permanent Teritorial;
 5. organizează campaniile electorale la nivel local și răspunde în fața Biroului Permanent Teritorial de îndeplinirea obiectivelor electorale;
 6. contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală;
 7. întocmește evidența membrilor organizației și urmărește încasarea cotizațiilor;
 8. aprobă cererile de înscriere în organizație;
 9. gestionează mijloacele financiare și materiale ale organizației locale;
 10. îndeplinește hotărârile organismelor superioare de conducere;
 11. organizează activitățile necesare îndeplinirii atribuțiilor sale;
 12. propune Biroului Permanent Teritorial aplicarea de sancțiuni.

Art. 26

(1) Președintele organizației locale exercită funcția de conducere și coordonare a organizației locale.

(2) Președintele este concomitent președintele Adunării Generale, membru din oficiu al Consiliului Teritorial și președinte al Biroului Permanent Local.

(3) Alegerea președintelui se face cu votul majorității membrilor, la propunerea oricărui dintre membrii organizației primare.

Art. 27

Președintele organizației locale are următoarele atribuții:

 

 1. reprezintă partidul în relațiile oficiale în aria lui de activitate;
 2. participă la ședințele Consiliului Teritorial;
 3. organizează desfășurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizației locale;
 4. gestionează mijloacele financiare ale organizației;
 5. asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;
 6. coordonează activitatea membrilor partidului din autoritățile publice locale.

 

Secțiunea 2.
Organizarea la nivel teritorial

 

Art. 28

(1) Organizațiile teritoriale (filialele) exercită funcțiile de organizare, coordonare și asistență a activității organizațiilor locale.

(2) Organul suprem al organizației teritoriale este Conferința Teritorială.

(3) La ședințele Conferinței Teritoriale participă delegații organizațiilor locale conform normei de reprezentare stabilită de Consiliul Teritorial.

(4) Conferința Teritorială se convoacă ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată la 4 ani, de către Biroul Permanent Teritorial sau Biroul Politic, la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizațiilor locale.

(5) Conferința Teritorială de constituire se convoacă de către grupul de inițiativă, cu aprobarea Biroului Politic.

Art. 29

 

Conferința Teritorială are următoarele atribuții:

 

 1. alege pentru o perioadă de 4 ani președintele organizației teritoriale (filialei) și îl revocă;
 2. alege pentru o perioadă de 4 ani vicepreședinții și secretarul coordonator al organizației teritoriale și îi revocă;
 3. alege pentru o perioadă de 4 ani membrii Biroului Permanent Teritorial și îi revocă;
 4. alege și revocă membrii Consiliului Teritorial, cu excepția membrilor din oficiu;
 5. alege membrii Comisiei Teritoriale de Cenzori;
 6. alege membrii Comisiei Teritoriale de Etică și Disciplină;
 7. aprobă măsurile de realizare a programului și a strategiei partidului la nivel teritorial;
 8. aprobă și susține elaborarea și participarea conducerii locale la proiectele și programele de dezvoltare regională și locală;
 9. coordonează și definitivează modalitățile de integrare a specialiștilor locali în proiectele și programele aflate în lucru la nivel republican;
 10. dezbate raportul Comisiei de Cenzori și acordă descărcare pentru execuția bugetară;
 11. analizează activitatea organelor de conducere pe care le-au ales și a reprezentanților numiți sau aleși în administrația locală și dispune măsurile necesare pentru o mai buna reprezentare politică;
 12. poate delega unele atribuții Consiliului Teritorial;
 13. alege, la propunerea Biroului Permanent Teritorial, delegați la Congresul partidului.

Art. 30

(1) Consiliul Teritorial organizează activitatea filialei în perioada dintre Conferințele Teritoriale.

(2) Ședințele Consiliului Teritorial sunt convocate ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată la 3 luni, de către președintele organizației teritoriale, a Biroului Permanent Teritorial sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi.

(3) Ședințele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor aleși.

(4) Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 31

 

Consiliul Teritorial este compus din:

 

 • președintele, vicepreședinții și secretarul coordonator al organizației;
 • membrii aleși prin Hotărârea Conferinței Teritoriale;
 • membrii Biroului Permanent Teritorial;
 • președinții și vicepreședinții organizațiilor locale;
 • primarii și consilierii locali la nivel teritorial;
 • președintele organizațiilor teritoriale de tineret și femei.

Art. 32

 

Consiliul Teritorial are următoarele atribuții:

 

 • convoacă Conferința
 • alege și revocă, între Conferințe, vicepreședinții organizației și secretarul coordonator;
 • alege și revocă, între Conferințe, membrii Biroului Permanent Teritorial;
 • monitorizează activitatea organelor de conducere locale alese și a reprezentanților numiți sau aleși în administrația locală din partea USB;
 • stabilește prioritățile de dezvoltare locală, proiectele și programele de implicare a structurilor și a organelor locale în realizarea lor efectivă;
 • evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce privește numărul de membri, activitatea, audiența reprezentanților locali, dotarea logistică și materială, precum și asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune funcționări și reprezentări;
 • aprobă cooptarea de membri supleanți ca membri deplini ai Birourilor Teritoriale ale partidului;
 • aprobă, după coordonarea prealabilă scrisă a Biroului Politic, listele de candidați pentru consilierii locali, propuse de către Biroul Permanent Teritorial al partidului, și le înaintează circumscripțiilor electorale, cu excepția listei candidaților pentru consilierii municipiului Chișinău și a candidaturii la funcția de Primar General al municipiului Chișinău;
 • hotărăște cu privire la sancțiunile propuse de către Biroul Permanent Teritorial;
 • în situații cu totul deosebite, când organele de conducere la nivel local activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate decide dizolvarea Biroului Permanent Local sau demiterea președintelui acestuia.

Art. 33

(1) Biroul Permanent Teritorial organizează activitatea curentă a filialei în perioada dintre ședințele Consiliului Teritorial și este format din președinte, vicepreședinți, secretar coordonator, președintele organizațiilor teritoriale de tineret și femei, alți membri aleși.

(2) Biroul Permanent Teritorial este convocat lunar sau ori de câte ori este nevoie de către președintele organizației teritoriale sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi.

(3) Ședințele Biroului Permanent Teritorial sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor săi.

(4) Hotărârile Biroului Permanent Teritorial se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 34

 

Biroul Permanent Teritorial are următoarele atribuții:

 

 • organizează activități de mobilizare a membrilor și activiștilor USB
 • coordonează și planifică activitatea filialei, precum și a organizațiilor locale între ședințele Consiliului Teritorial;
 • validează propunerile de candidați pentru funcțiile de conducere în administrația publică locală;
 • decide excluderea membrilor în condițiile prevăzute de prezentul Statut;
 • organizează cercuri de studii, conferințe, întruniri și alte activități de acest gen;
 • înaintează listele de candidați circumscripțiilor electorale pentru primari și consilieri în comune și sate, aprobate de Adunarea Generală a organizațiilor locale;
 • întocmește listele candidaților pentru consilieri locali, pe care le propune spre aprobare Consiliului Teritorial al partidului, cu excepția consilierilor municipiului Chișinău și a candidaturii la funcția de Primar General al municipiului Chișinău;
 • întocmește listele de candidați din teritoriu pentru alegerile parlamentare, apoi le înaintează Consiliului Republican sau, după caz, Biroului Permanent;
 • validează sau invalidează, în caz de necesitate, rezultatele alegerilor în organizațiile locale;
 • împuternicește organizațiile locale pentru a ține evidența financiar-contabilă proprie.

Art. 35

(1)Președintele organizației teritoriale (filialei) este ales de către Conferința Teritorială pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Președintele organizației teritoriale poate fi revocat din funcție de către Conferința Teritorială sau, în caz de încălcare gravă a Statutului și neîndeplinirea hotărârilor organelor de conducere ale partidului, de către Biroul Permanent.

(3) Hotărârile privind alegerea sau revocarea președintelui organizației teritoriale se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 36

 

Președintele organizației teritoriale (filialei) are următoarele atribuții:

 

 • reprezintă partidul la nivel teritorial
 • exercită funcția de conducere și coordonare a activității organizației teritoriale;
 • prezidează lucrările Conferinței, ședințele Consiliului Teritorial și Biroului Permanent Teritorial;
 • propune candidaturile vicepreședinților și a secretarului coordonator al organizației;
 • semnează procesele-verbale ale ședințelor organelor Organizației teritoriale;
 • asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare.

Art. 37

(1) Vicepreședintele/vicepreședinții Organizației Teritoriale își desfășoară activitatea sub coordonarea Biroului Permanent Teritorial și a Președintelui Organizației Teritoriale.

(2) Vicepreședintele exercită funcțiile președintelui în perioada lipsei temporare a acestuia sau în caz de vacanță a funcției. În cazul în care există mai multe funcții de vicepreședinți, Biroul Permanent Teritorial sau, în caz de disensiuni, Biroul Politic, decide cine va asigura interimatul.

Art. 38

USB Diaspora este o filială a USB care exercită funcțiile de organizare, coordonare și asistență a activității organizațiilor din afara frontierei Republicii Moldova. Dispozițiile art. 29-38 se aplică în mod corespunzător și USB Diaspora.

 

Secțiunea 3.
Organizarea la nivel republican

Art. 39

(1) Congresul este organul suprem de decizie al USB.

(2) Congresul se convoacă ordinar o dată la 4 ani și extraordinar ori de câte ori este nevoie.

(3) Convocarea Congresului se face de către Consiliul Republican, fie la cererea Președintelui, fie la cererea Biroului Politic, fie la cererea a mai mult de jumătate din Consiliile Teritoriale. Consiliul Republican stabilește data, locul, ordinea de zi, precum numărul și norma de reprezentare a delegațiilor membrilor filialelor teritoriale.

(4) Congresul ordinar se convoacă cu cel puțin 60 de zile calendaristice, iar Congresul extraordinar cu cel puțin 30 zile calendaristice, înainte de data fixată pentru desfășurarea acestuia.

Art. 40

(1) Congresul este constituit din delegații Organizațiilor Teritoriale.

(2) Congresul este deliberativ dacă la el participă majoritatea membrilor delegați.

(3) Hotărârile Congresului se adoptă cu votul majorității delegaților prezenți.

(4) Hotărârea privind alegerea/revocarea Președintelui partidului se adoptă cu votul majorității delegaților aprobați pentru Congres.

(5) Hotărârile Congresului privind reorganizarea sau autodizolvarea partidului se adoptă cu votul a două treimi din delegați.

Art. 41

 

(1) Congresul are următoarele atribuții:

 

 • adoptă și modifică Statutul USB;
 • adopta și modifică programul politic al USB;
 • aprobă și modifică simbolul permanent, culorile, drapelul, imnul și sloganele USB. Între Congrese, semnul permanent, culorile, drapelul, imnul și sloganele USB, pot fi modificate de Consiliul Republican;
 • alege pe un termen de 4 ani Președintele USB;
 • revocă din funcție sau sancționează Președintele USB, la propunerea Consiliului Republican;
 • alege pe un termen de 4 ani Secretarul General al USB și îl revocă;
 • alege pe un termen de 4 ani membrii în Consiliul Republican;
 • dezbate și aprobă raportului prezentat de către Președintele USB;
 • decide reorganizarea sau dizolvarea USB.

(2) Congresul poate delega oricare din atribuțiile sale Consiliului Republican.

Art. 42

 

(1)Consiliul Republican al USB este structura colegială de conducere a partidului care coordonează activitatea politică între Congresele USB și este compus din:

 

 • Președintele USB;
 • Membrii Biroului Politic;
 • Secretarul General al USB;
 • Președinții organizațiilor teritoriale;
 • Președintele USB Diaspora;
 • Președintele organizației de tineret;
 • Președintele organizației de femei;
 • Deputații, miniștrii, primarii, consilierii municipali Chișinău, membri ai USB;
 • Membrii aleși de către Congres.

(2) Consiliul Republican este format cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.

(3) Consiliul Republican se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Președintelui USB, a majorității Biroului Politic sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.

(4) Ședințele Consiliului Republican sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia.

(5) Hotărârile Consiliului Republican se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți.

Art. 43

 

Consiliul Republican are următoarele atribuții:

 

 • alege pe un termen de 4 ani și revocă vicepreședinții USB;
 • alege pe un termen de 4 ani și revocă membrii Biroului Politic;
 • alege pe un termen de 4 ani și revocă membrii Comisiei Republicane de Cenzori;
 • alege pe un termen de 4 ani și revocă membrii Comisiei Republicane de Etică și Disciplină;
 • alege și revocă, între Congrese, Secretarul General al USB;
 • alege și revocă, între Congrese, membrii în Consiliul Republican;
 • hotărăște asupra Programului de Guvernare, programelor și politicilor sectoriale ale partidului, decide structura și reprezentanții partidului în Guvern și organe ale administrației publice centrale;
 • adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului USB;
 • aplică Programul Politic în funcție de evoluția social-politică;
 • hotărăște și înaintează spre aprobare Congresului fuziunile cu partidele politice, negociate în prealabil de Biroul Politic;
 • aprobă alianțele cu partidele politice, negociate în prealabil de Biroul Politic;
 • aprobă protocoale de colaborare ale USB pe plan intern și internațional cu alte partide și organizații politice sau apolitice;
 • hotărăște asupra raportului prezentat de Președintele Comisiei Republicane de Cenzori;
 • hotărăște dizolvarea Biroului Permanent Teritorial sau demiterea Președintelui Organizației Teritoriale (filialei) în situații când organele de conducere la nivel teritorial activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului ori a strategiei partidului;
 • analizează, coordonează și sprijină activitatea filialelor și dispune măsurile ce se impun;
 • decide, la propunerea Biroului Politic, participarea în alegerile prezidențiale, parlamentare, locale și referendumuri de orice nivel;
 • aprobă și înaintează listele candidaților pentru alegerile parlamentare și candidatura la alegerile prezidențiale sau deleagă acest drept Biroului Politic;
 • aprobă, cu avizul favorabil al Biroului Politic, lista de candidați pentru consilierii municipiului Chișinău și candidatura la funcția de Primar General al municipiului Chișinău;
 • validează, la propunerea Biroului Politic, grila de criterii pentru selecționarea candidaților pentru orice funcție, a cărei aplicare este obligatorie pentru Consiliul Teritorial;
 • poate solicita rapoarte de activitate ale exponenților USB numiți sau aleși în funcții publice și de demnitate publică în administrația publică centrală și locală;
 • analizează și aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Politic, ale Biroului Permanent Teritorial și ale grupului parlamentar;
 • convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Congresul USB și stabilește data, locul, numărul și norma de reprezentare pentru delegațiile la Congres și propune ordinea de zi a acestuia;
 • aplică sau propune sancțiuni, în conformitate cu prevederile Statutului;
 • aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale organismelor de conducere și ale structurilor specifice, precum și alte acte normative interne ale partidului;
 • între Congrese, poate modifica simbolul permanent, culorile, imnul și sloganele USB;
 • poate anula, la propunerea Comisiei Republicane de Etică și Disciplină, actele emise de către organele de conducere ale organizațiilor locale și teritoriale ale partidului, hotărârile Biroului Politic care contravin prevederilor statutare;
 • decide, la propunerea Biroului Politic, înființarea organizațiilor locale/teritoriale (altor decât cele prevăzute de Statut), precum și reorganizarea și dizolvarea acestora;
 • deleagă Biroului Politic unele atribuții ale sale.

Art. 44

 

(1) Biroul Politic este organul executiv al USB ce exercită conducerea partidului între ședințele Consiliului Republican și este compus din:

 

 • Președintele USB;
 • Vicepreședinții USB;
 • Secretarul General al USB;
 • Președintele USB Diaspora;
 • Președintele organizației de tineret;
 • Președintele organizației de femei;
 • 5-9 membri titulari aleși de Consiliul Republican;
 • membri supleanți aleși de Consiliul Republican.

(2) Biroul Politic se reunește în ședințe ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată pe lună.

(3) Ședința Biroului Politic se convoacă de către Președintele USB, la cererea a o treime din membrii săi, la cererea Comisiei Republicane de Cenzori sau a Comisiei Republicane de Etică și Disciplină.

(4) Ședința Biroului Politic este deliberativă în cazul în care la ea participă majoritatea membrilor aleși.

(5) Hotărârile Biroului Politic se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți.

Art. 45

 

Biroul Politic are următoarele atribuții:

 

 1. adoptă și urmărește punerea în aplicare a măsurilor pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului și ale Consiliului Republican
 2. elaborează și propune spre aprobare Consiliului Republican strategia politică a partidului;
 3. coordonează și evaluează modul în care toate organizațiile partidului îndeplinesc obiectivele ce decurg din strategia și Programul Politic al partidului;
 4. stabilește atribuțiile executive pe care le poate delega membrilor săi, inclusiv vicepreședinților, în baza propunerilor Președintelui;
 5. formează departamente/grupuri de lucru pentru dezvoltarea programelor și a proiectelor;
 6. numește șefii departamentelor care vor coordona activități specifice;
 7. gestionează resursele financiare și materiale ale USB;
 8. convoacă Consiliul Republican și raportează activitățile desfășurate;
 9. stabilește concepția și modul de pregătire și desfășurare a campaniilor electorale;
 10. validează sau invalidează, în caz de necesitate, votul alegerilor organelor de conducere la nivel teritorial;
 11. convoacă, dacă este nevoie, Conferința organizațiilor teritoriale;
 12. coordonează și evaluează activitatea grupului parlamentar;
 13. coordonează campaniile electorale pentru alegerile prezidențiale, parlamentare și locale, precum și campania de informare și promovare a poziției USB asupra referendumurilor;
 14. propune sancțiuni, potrivit prevederilor Statutului;
 15. aprobă strategia de selecție, pregătire, formare și promovare a resurselor umane ale partidului;
 16. întocmește lista de candidați pentru alegerile parlamentare și propune candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova;
 17. întocmește lista de candidați pentru consilierii municipiului Chișinău și propune candidatura la funcția de Primar General al municipiului Chișinău;
 18. desemnează candidații pentru funcțiile din Guvern și organele administrației publice centrale;
 19. poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele numite de partid în Guvern și în organele administrației publice centrale;
 20. stabilește tactica și strategia activității guvernamentale a partidului și analizează activitatea reprezentanților săi în autoritățile administrației publice centrale;
 21. aprobă structura organizatorică și statele de personal a Secretariatului General al partidului, precum și bugetul anual de venituri și cheltuieli ale acestuia;
 22. propune Consiliului Republican dizolvarea Biroului Permanent Teritorial sau demiterea președintelui acestuia, în caz de inactivitate;
 23. îndeplinește orice sarcini atribuite de Congres sau Consiliul Republican.

Art. 46

Președintele USB este garantul înfăptuirii Programului Politic, al respectării și aplicării Statutului, al păstrării identității, unității și prestigiului partidului. Președintele USB este ales de Congres pentru un mandat de 4 ani. Modalitatea de alegere a Președintelui se decide de către Congres.

Art. 47

(1) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Președintele USB emite dispoziții care sunt obligatorii pentru organele de conducere și membrii USB.

 

(2) Președintele partidului exercită conducerea și coordonează activitatea organismelor la nivel republican și internațional, având următoarele atribuții:

 

 • coordonează activitatea Biroului Politic;
 • urmărește punerea în aplicare a deciziilor organelor de conducere;
 • reprezintă USB în relațiile oficiale interne și externe, cu autoritățile publice și cu terții;
 • exprimă mesajul politic și face declarații în numele partidului;
 • convoacă și prezidează ședințele Biroului Politic și ale Consiliului Republican și prezidează orice alte ședințe ale partidului la care ia parte;
 • conduce negocierile politice purtate în numele partidului cu alte partide, conduce delegațiile partidului;
 • sesizează Consiliul Republican cu privire la luarea unor măsuri disciplinare;
 • poate invita la ședințele Biroului Politic membrii supleanți sau orice altă persoană;
 • desemnează mandatarul financiar al partidului;
 • formează Departamentul de comunicare și alege ofițerul de presă al partidului;
 • propune candidaturile pentru funcția de vicepreședinți și Secretar General;
 • poate delega unele competențe către alte persoane, inclusiv vicepreședinților, în conformitate cu Statutul;
 • semnează pentru a fi prezentată la Comisia Electorală Centrală lista candidaților la funcția de deputat în Parlament, modificările efectuate în listă, precum și demersurile (cererile de înregistrare) în acest sens, semnează acordul de constituire a blocului electoral;
 • ține evidența resurselor financiare la nivel de partid.

Art. 48

(1) Vicepreședinții USB sunt membri cu responsabilități de reprezentare a partidului în limita mandatului atribuit de Biroul Politic, conform Statutului.

Art. 49

Vicepreședinții USB au următoarele atribuții:

 

 1. coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
 2. reprezintă partidul în relațiile oficiale în cazul delegării de către Președintele partidului;
 3. îndeplinesc atribuțiile delegate de către Președintele partidului, Biroul Politic și Consiliul Republican.

Art. 50

Secretarul general al USB coordonează activitatea de organizare a USB. Secretarul General nu va ocupa nicio altă funcție în organele de conducere din cadrul USB, decât cele prevăzute de Statut.

Art. 51

 

Secretarul General al USB are următoarele atribuții:

 

 • conduce Secretariatul General al USB;
 • elaborează și prezintă spre aprobare structura și statele de personal ale Secretariatului General;
 • răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central și filialele teritoriale, precum și între structurile și grupurile partidului;
 • coordonează la nivel central procesele de planificare, organizare, motivare, implementare și evaluare a activității organizațiilor partidului;
 • elaborează, dirijează și prezintă spre aprobare Biroului Politic politica de constituire, consolidare și dezvoltare de partid a structurilor teritoriale;
 • contribuie la elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor, campaniilor și a altor manifestări și inițiative organizate de către partid;
 • elaborează planul de instruire la nivel republican și asigură instruirea membrilor USB;
 • reprezintă partidul în relațiile oficiale cu instituțiile și cu autoritățile publice naționale și internaționale în chestiunile ce țin de atribuțiile ce-i revin;
 • emite acte interne la nivel de partid ce țin direct de îndeplinirea atribuțiilor sale;
 • ține evidența resurselor umane și materiale la nivel de partid;
 • asigură evidența membrilor USB și generalizarea datelor în Registrul republican de evidență a membrilor USB;
 • exercită și alte atribuții prevăzute de Statut.

 

Capitolul 5.
Alte structuri ale USB

Art. 52

(1) În cadrul USB pot fi constituite diverse structuri organizate pe domenii de interese, formate prin decizia Biroului Politic.

(2) Toate structurile organizate pe domenii de interese activează și funcționează în baza Regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate de Consiliului Republican.

Art. 53

(1) La nivelul fiecărei organizații teritoriale, Biroul Permanent Teritorial constituie Organizația de Tineret.

(2) Organizația de Tineret este constituită din membrii partidului care nu au împlinit vârsta de 35 de ani și care doresc să activeze în această organizație.

(4) Organizarea și funcționarea organizației de tineret este reglementată prin Regulament, aprobat de Consiliul Republican.

Art. 54

(1) La nivelul fiecărei organizații teritoriale, Biroul Permanent Teritorial constituie Organizația de Femei.

(2) Organizația de Femei este constituită din femei, membri ai USB care doresc să activeze în această organizație.

(4) Organizarea și funcționarea organizației de femei este reglementată prin Regulament, aprobat de Consiliul Republican.

Art. 55

(1) Comisia Republicană de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă, control financiar preventiv și audit asupra gestionării patrimoniului USB, care funcționează în baza Regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate de Consiliului Republican.

(2) Comisia Republicană de Cenzori este constituită din 3 membri, aleși de Congres.

(3) Președintele Comisiei Republicane de Cenzori este ales din componența membrilor săi.

(4) Comisia Republicană de Cenzori se întrunește anual sau după necesitate, la solicitarea Președintelui partidului, Secretarului General, Consiliului Republican, Biroului Politic, Președintelui Comisiei sau a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

(5) La nivelul organizațiilor locale și teritoriale activează trezorierul. Funcția de trezorier poate fi cumulată cu funcția de secretar coordonator.

Art. 56

(1) Comisia de Etică și Disciplină reprezintă organul de jurisdicție internă, cu atribuții privind controlul respectării prevederilor statutare și a disciplinei interne a partidului.

(2) Comisia Republicană de Etică și Disciplină este constituită din 3 membri, aleși de Congres.

(3) La nivelul fiecărei organizații teritoriale se constituie Comisia Teritorială de Etică și Disciplină teritorială, formată din 3 membri.

(4) Președintele Comisiei de Etică și Disciplină este ales din componența membrilor săi.

(5) Litigiile din interiorul partidului vor fi soluționate în baza mecanismului stabilit de Comisie în conformitate cu Statutul partidului.

(6) Comisia Republicană de Etică și Disciplină se întrunește o dată la 6 luni sau după necesitate, la solicitarea Președintelui partidului, Secretarului General, Consiliului Republican, Biroului Politic, Președintelui Comisiei sau a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

 

Capitolul 6.
Patrimoniul și finanțele USB

Art. 57

USB poate dispune cu titlu de proprietate de clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum și de alte bunuri mobile și imobile, materiale și imateriale, neinterzise de legislația în vigoare, utilizate pentru realizarea sarcinilor statutare.

Art. 58

 

Sursele de finanțare ale USB provin din:

 

 1. cotizațiile membrilor;
 2. donații din partea persoanelor fizice și juridice;
 3. venituri provenite din activități proprii;
 4. alocații de la bugetul de stat;
 5. alte surse, potrivit legii.

Art. 59

Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice se efectuează în lei moldovenești și, în cazurile prevăzute de legislația valutară, în valută străină, prin conturi deschise la băncile licențiate din Republica Moldova, și se gestionează prin trezorieri sau mandatari financiari, numiți de către Biroul Politic.

Art. 60

(1) Membrii partidului plătesc cotizații anuale, colectate de către trezorierul fiecărei organizație teritoriale în parte.

(2) Mărimea cotizației de membru se stabilește de organizațiile teritoriale, în mărime de cel puțin 120 lei și cel mult 240 lei anual, și se achita semestrial sau anual până la finalizarea anului bugetar. La încasarea cotizației de membru este obligatorie identificarea membrului prin verificarea numelui, prenumelui și codului personal.

Art. 61

(1) Procedura de colectare a donațiilor se stabilește, în condițiile legii și ale prezentului Statut, prin decizia Consiliului Republican.

(2) La încasarea donațiilor este obligatorie identificarea persoanei fizice prin verificarea numelui, prenumelui și codului personal, iar a persoanei juridice prin verificarea denumirii și codului fiscal.

(3) Donațiile anonime sunt interzise.

Art. 62

Membrii Partidului care îndeplinesc funcții de conducere și de secretariat pot fi remunerați pentru activitatea lor, conform deciziei Biroului Politic.

Art. 63

(1)Patrimoniul USB, inclusiv veniturile, nu pot fi distribuite între membrii acestuia.

(2) Membrii USB nu poartă răspundere pentru datoriile partidului, precum și invers.

 

 

Capitolul 7.
Reorganizarea și încetarea activității USB

Art. 64

USB își încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza Hotărârii Congresului, cu votul a două treimi din numărul membrilor delegați.

Art. 65

Reorganizarea se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare în condițiile legislației în vigoare.

 

Capitolul 8.
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 66

(1) Prezentul Statut, completările și modificările ulterioare, intră în vigoare la momentul înregistrării la organele de stat abilitate, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

(2) Congresul abilitează Secretariatul să efectueze modificările redacționale, ortografice și stilistice necesare, anterior înregistrării.

Art. 67

Modificarea și completarea Statutului USB se efectuează la solicitarea Consiliului Republican sau a Președintelui USB și se adoptă de către Congres, cu derogările prevăzute de Statut.

Art. 68

Consiliul Republican, în termen de 90 de zile de la data adoptării prezentului Statut, va aproba Regulamentele de funcționare a organelor partidului.